Tremendous…Travessia do Leme ao Pontal

Courtesy of Adherbal de Oliveira, Leme to Pontal Swimming Association, Rio de Janeiro, Brazil.

The increasingly popular Travessia do Leme ao Pontal is a 36 km marathon swim from Leme Beach to Pontal in Rio de Janeiro, Brazil, inspired by the Brazilian song Do Leme ao Pontal.

Copyright © 2019 by Leme to Pontal Swimming Association